Modelo de contrato de hospedaje-pupilaje - Lanbide

Modelo de contrato de hospedaje-pupilaje - Lanbide - Page 1

Descargar

1 de 1

MODELO DE CONTRATO DE HOSPEDAJE - PUPILAJE


Documentos relacionados


Modelo de contrato de hospedaje-pupilaje - Lanbide Transcripciones

 
 
 
E0015-AGI-SOLBI-1302 RGI-MOD-009-003 
 
 
MODELO DE CONTRATO 
DE HOSPEDAJE - PUPILAJE 
OSTATU-APOPILOTZA 
KONTRATU EREDUA 
 
 
 
 
 
 
 
Kontratuaren xedeko etxebizitzaren identifikazioa / Identificación de la vivienda objeto del contrato 
 
Kalea, plaza / Calle, plaza Zk. / Nº Solairua / Piso Aldea / Mano Letra Gela zk letra / Nº Letra habit. 
 
Udalerria / Municipio 
 
Herrialdea / Provincia Katastroko errf. Zk. / Nº Ref. Catastro 
  Guztiontzako eremuak barne hartzen dira / Se entiende por incluidas las zonas comunes 
 
 
, 
     Udalerria / Municipio                          Data (urtea, hilabetea eta eguna) / Fecha (día, mes y año) 
 
 
 
Bildu dira / Reunidos 
 
Ostatu-hartzailea edo apopiloa / Huesped o pupilo/a Jabea / Persona propietaria 
  
Izen deiturak / Nombre y apellidos Izen deiturak / Nombre y apellidos 
 
 
 
Nortasun agiria / Documento de identidad Nortasun agiria / Documento de identidad 
  
Egungo bizilekua / Lugar de residencia al presente Egungo bizilekua / Lugar de residencia al presente 
 
 
 
 
 
  
 
 
Kontratuaren iraupena / Duración del contrato:  
Ezarritako prezioa / Precio establecido     € Urtean / Anual      Hilean / Mensual 
ORDAINTZEKO MODUA / MODO DE PAGO 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Ambos hemos acordado, y como propietario/a acepto, el 
hospedaje o pupilaje en la vivienda (zonas particulares y 
comunes) identificada en el encabezamiento de este contrato, 
y con las demás condiciones que se estamparán al dorso 
o en documento aparte, a requerimiento de cualquiera de las 
partes. 
 
 
Biok  kontratu  honen  goiburuan  identifikatutako  
etxebizitzan  (zona pribatuak eta guztientzakoak) ostatu-
apopilotza adostu dugu; alde batek edo besteak hala eskaturik, 
atzean edo bestelako agiri batean jasoko diren gainerako 
baldintzetan. 
 
 
 
Formalizando así este contrato y para que conste, lo firmamos 
por duplicado, así como las demás condiciones del mismo. En el 
día y lugar arriba indicados. 
 
Jabea 
Propietario 
 
 
 
Horrenbestez, kontratu hau formalizatzen dugu, eta jasota gera 
dadin, bi aletan eta ondorio bakarrerako sinatzen dugu, honen 
goiburuan adierazitako lekuan eta egunean. 
 
Ostatu-hartzailea / Apopiloa 
Huésped o pupilo/a 
 
 
 

© 2016 - 2017 Docmia. Todos los derechos reservados.